Pravidla soutěže Týden se značkami Atomic a Salomon | Harfa Sport
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Souhlasím

Pravidla soutěže Týden se značkami Atomic a Salomon

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TÝDEN SE ZNAČKAMI ATOMIC A SALOMON s HARFASPORTEM (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

 

Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:

Gerberos s.r.o.

se sídlem: Českomoravská 41, 190 00 Praha 9

IČ: 25696432

 

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

 

I.               Termín a místo konání soutěže:

            Soutěž probíhá v termínu od 14. 11. 2016 00:00:01 hod do 20. 11. 2016 23:59:59 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně na prodejním místě Harfasport (Českomoravská 41, Praha 9).

 

II.               Účastníci soutěže:

            Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky. (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

 

            Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

            Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 

 

III.               Výhry v soutěži a jejich předání:

            V soutěži se hraje o tyto výhry:

            1. MÍSTO: zájezd pro 2 osoby do Schladmingu

            2. – 3. MÍSTO: přilba Atomic/ Salomon

            4. MÍSTO: brýle Salomon

            5. MÍSTO: batůžek Atomic

            6. - 7. MÍSTO: vak na lyže Atomic/ Salomon

            8. - 9. MÍSTO: vak na boty Atomic/ Salomon

            10. - 14. MÍSTO: předplatné magazínu SNOW

            15. MÍSTO: čepice Sensor Avant

           

            Výhry budou výhercům předány na prodejně Harfasport, Českomoravská 41, Praha 9 v otevírací dobu prodejny. Výherci budou osloveni na emailovou adresu, kterou výherci uvedli do registračního formuláře.

            Soutěž bude vyhodnocena následujícím způsobem:

               a) zákazník, který nakoupí nad 2000 Kč zboží značek Atomic či Salomon obdrží registrační formulář do soutěže, který vyplní spolu se souhlasem k zařazení do slosování

    b) výherci budou určeny náhodným slosováním za dozoru notáře

            Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena maximálně do 30 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, s níž se účastník do soutěže zapojil. Výhru si musí výherce vyzvednout na prodejně nejpozději do 30 dní od odeslání emailu. Součástí informačního e-mailu mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.

            Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele, propadá tato výhra pořadateli soutěže. 

            Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. 

 

IV.               Mechanika soutěže a určení výherců:

            Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže navštíví prodejnu HARFASPORT, kde nakoupí zboží značky Atomic či Salomon v minimální hodnotě 2000 Kč. Na pokladně mu bude předán soutěžní formulář, který vyplní spolu se souhlasem o zapojení do slosování a formulář odevzdá zpět personálu prodejny.

            Jako řádné vyplnění registračního formuláře se rozumí, pokud jsou vyplněny níže uvedené registrační údaje:

            a)        jméno, příjmení

            b)        e-mailová adresa

            c)        datum narození

            d)        jaké provozuje sporty

            e)        zaškrtnutý souhlas se zařazením do slosování

            f)         podpis, datum

            Vyplněním soutěžního formuláře potvrzuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů. Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem podpisu formuláře v souladu s těmito pravidly vyplněného soutěžního formuláře pořadateli soutěže (dále jen „soutěžní registrace“ nebo „registrace“).

            Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou za celou soutěž v období od 14. 11. 2016 do 20. 11. 2016.

 

    Určení výherců:

                a      Výhry se budou losovat od nejvyšší (tzn. 1. místo), až po nejnižší (tzn. 15. místo)

                b      V soutěži se jako hlavní výhra uděluje zájezd pro 2 osoby do rakouského Schladmingu. Zbývající výhry jsou zmíněny v tomto dokumentu výše.

                c      Soutěž má 15 výherců. Výběr výherců bude ze všech řádně přihlášených soutěžících, kteří se do soutěže úspěšně registrovali (viz výše).

 

Výhercem se může stát pouze účastník, který je registrovaný registračním formulářem společnosti Gerberos spol. s.r.o. (Harfasport) (jedná se o základní podmínku pro zařazení do soutěže, resp. pro předání výhry).

 

    a      Za celou dobu konání soutěže může vyhrát tentýž soutěžící pouze jednu výhru. 

    b      Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa uvedená v registračním formuláři, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl dříve. 

 

 

 

V.               Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

            Odesláním registračního formuláře na soutěžním webu souhlasí účastník s pravidly této soutěže a se zařazením všech svých osobních údajů v rámci soutěže uvedených (dále jen „údaje“) do databáze společnosti Gerberos spol. s r.o., se sídlem Českomoravská 41, PSČ 190 00, Praha 9, IČ 25696432 jakožto správce (dále jen jako „Společnost“), a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher. Pořadatel je v postavení zpracovatele osobních údajů. V případě, že soutěžící zaškrtne příslušné políčko v registračním formuláři „souhlasím se zpracováním osobních údajů“, uděluje též výše uvedený souhlas k užití uvedených údajů pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností nebo zpracovatele se může obrátit na Společnost či zpracovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00. 

            Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. 

 

VI.      Závěrečná ustanovení:

            Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn s předchozím souhlasem pořadatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže.

            Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. 

            Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího pořadateli soutěže. 

            Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. 

            Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě pochybností pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi. 

            Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

            O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže.

            Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

            Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 

 

Dokument je platný od 14. 11. 2016

ZÍSKEJTE 100 Kč
NA VÁŠ PRVNÍ NÁKUP

Zadejte e-mail, na který obdržíte slevový kód:

stripes

Sleva platí na první nákup
v celkové hodnotě nad 500 Kč.

logo
Napište nám
Kliknutím na tlačítko “Odeslat zprávu” souhlasím se zpracováním osobních údajů