Pravidla soutěže "Slavte s námi 25 let"

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže SLAVTE S NÁMI 25 LET (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být změněn pouze formou písemných dodatků. 

Pořadatelem soutěže je HARFASPORT s.r.o., se sídlem Českomoravská 41, 190 00 Praha 9, IČO: 06905706, sp. zn.: C 290756 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž probíhá v termínu od 4.10.2021 00:00:01 do 14.11.2021 23:59:59 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím registračního místa na webové stránce [odkaz]. 

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení jinému výherci určenému dle těchto pravidel, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

VÝHRY V SOUTĚŽI A JEJICH PŘEDÁNÍ:

Každý kalendářní týden po dobu trvání soutěže bude mezi výherce rozděleno vždy 7 cen, jak je uvedeno výše. Ceny jsou pevně dané, není možné je vyměnit za jiné zboží. Poukazy je možné uplatnit na prodejně na danou značku, nikoliv na žádné jiné. 

Výhry budou výhercům předány na prodejně Harfasport, Českomoravská 41, 190 00 Praha 9, v otevírací době prodejny nebo zaslány na adresu, kterou k tomuto účelu výherci poskytnou. Výherci budou osloveni na emailovou adresu, popř. telefonní číslo, které výherci uvedli do registračního formuláře.

MECHANIKA SOUTĚŽE A URČENÍ VÝHERCŮ 

Do soutěže se může přihlásit jakákoliv osoba splňující výše uvedené podmínky pro účast, a to prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách soutěže [odkaz]. 

Účastník se může přihlásit do soutěže vždy 1x v průběhu každého kalendářního týdne doby trvání soutěže, tedy celkem 7x, a to bez nutnosti předchozího nákupu zboží u pořadatele soutěže. 

Účastník se dále může přihlásit do soutěže v kalendářním týdnu, ve kterém nakoupil zboží u pořadatele soutěže, v takovém případě v registračním formuláři vyplní číslo faktury či číslo účtenky. Účastník se může v jednom kalendářním týdnu zaregistrovat až 3x, tzn. se třemi různými fakturami či účtenkami. 

Jeden účastník se tedy může v každém kalendářním týdnu přihlásit do soutěže až 4x, a to 1x bez předchozího nákupu a 3x s předchozím nákupem. 

Jako řádné vyplnění registračního formuláře se rozumí, pokud jsou vyplněny níže uvedené registrační údaje:

jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo – nepovinné, číslo faktury nebo účtenky – pouze pokud účastník v příslušném kalendářním týdnu nakoupil zboží u pořadatele.

Vyplněním registračního formuláře potvrzuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů. Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem odeslání formuláře v souladu s těmito pravidly (dále jen „soutěžní registrace“ nebo „registrace“).

Určení výherců:

Vždy v pondělí po uplynulém soutěžním týdnu, tedy každé pondělí od 11.10.2021 do 15.11.2021 bude provedeno náhodné vylosování 7 výherců z účastníků, kteří se daný kalendářní týden úspěšně registrovali do soutěže. 

Po uplynutí posledního soutěžního týdne proběhne závěrečné losování ze všech soutěžících, kteří se v průběhu celé doby trvání soutěže přihlásili a soutěžící budou moci vyhrát:

  • dárkové poukazy na nákup: 9 x 1 000 Kč, 12 x 500 Kč + 12 x prací nebo impregnační prostředek SALTO TEXTIL WASH nebo SALTO TEXTIL PROOF 
  • vaky na lyže – 3x vak na lyže HEAD Supershape Magnum v hodnotě 1 990 Kč
  • 1x lyžařské brýle Salomon XVIEW PHOTO v hodnotě 2 590 Kč

Za každý kalendářní týden doby trvání soutěže může vyhrát tentýž soutěžící pouze jednu výhru. 

Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich adresa bydliště uvedená v registračním formuláři, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl dříve. 

Jména výherců budou zveřejněna na webových stránkách soutěže a následně také na sociálních sítích. 

Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena maximálně do 30 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, popř. telefonní číslo, s níž se účastník do soutěže zapojil. Výhru si musí výherce vyzvednout na prodejně nejpozději do 30 dní od odeslání emailu nebo sdělit, že si přeje výhru zaslat na doručovací adresu, kterou pro tento účel sdělí. Součástí informačního e-mailu mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.

Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele, propadá tato výhra pořadateli soutěže. 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVY OSOBNÍ POVAHY:

Odesláním registračního formuláře na soutěžním webu souhlasí účastník s pravidly této soutěže a bere na vědomí zařazení všech svých osobních údajů v rámci soutěže uvedených (dále jen „údaje“) do databáze HARFASPORT s.r.o., se sídlem Českomoravská 41, 190 00 Praha 9, IČO: 06905706, sp. zn.: C 290756 vedená u Městského soudu v Praze, jakožto správce (dále jen jako „Společnost“), a s jejich zpracováním pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher. 

Pořadatel je v postavení správce osobních údajů. V případě, že soutěžící zaškrtne příslušné políčko v registračním formuláři „souhlasím se zpracováním osobních údajů“, uděluje pořadateli též souhlas k užití uvedených údajů a také projevů osobní povahy (zejm. fotografie a jiné obrazové a zvukové záznamy) pro marketingové účely Společnosti, tj. užití na reklamních a propagačních materiálech a dále nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. 

Informace o zpracování osobních údajů určené pro subjekty údajů jsou dostupné zde: [odkaz]

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn s předchozím souhlasem pořadatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. 

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího pořadateli soutěže. 

Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. 

Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě pochybností pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi. 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.