Reklamační řád prodejny

REKLAMAČNÍ ŘÁD HARFASPORT, A.s. (Uplatnění práva z vadného plnění)

ČL.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Poučení pro spotřebitele: reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího – společnosti HARFASPORT a.s., se sídlem Českomoravská 184/41, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 06905706, spisová značka: C 290756 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) a popisuje postup, jak přistupovat k reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího.

ČL.2 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

2.1 Zákazník před zakoupením produktu vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

2.2 Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např. nadměrnou intenzitu užívání výrobku nebo užívání výrobku k nevhodnému účelu. Špatně zvolený typ produktu nebo nesprávná velikost nemůže být důvodem k pozdější reklamaci.

2.3 Nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu produktu a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost. 

ČL.3 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

3.1 Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.


3.2 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu a nedostatečné nebo nevhodné údržby.

3.3 Kupující – spotřebitel (dále jen kupující) musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí zboží. V případě použitého zboží činí lhůta 12 měsíců od převzetí zboží.

3.4 Kupující může požadovat v případě odstranitelné vady odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Za odstranitelné vady se považují takové vady, při jejichž odstranění není ovlivněna funkce, kvalita ani vzhled zboží a oprava může být provedena řádně a ve stanovené lhůtě. Oprava je provedena na náklady prodávajícího.


3.5 V případě neodstranitelné vady může kupující požadovat výměnu zboží za bezvadný kus, může odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží. Za neodstranitelné vady jsou považovány takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby mohl být produkt řádně užíván.

3.6 Nelze uplatňovat nároky z vady zboží, pokud byla kupujícímu z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Tato skutečnost musí být uvedena na účtence. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, nemá kupující nárok na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží.

3.7 Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Oprávněný pracovník společnosti HARFASPORT a.s. může odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.


3.8 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu buď ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. V případě potřeby odborného posouzení vady bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (lhůta začíná běžet následují den po převzetí zboží), pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na lhůtě delší. V případě nevyzvednutí vyřízené reklamace do 30 dnů od vypršení reklamační lhůty může být kupujícímu účtováno skladné.

ČL.4 MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

4.1 Reklamaci lze uplatnit na prodejně HARFASPORT, Českomoravská 184/41, Vysočany, 190 00 Praha 9. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na reklamační řízení je oprávněný, kromě vytknutí vad tedy při uplatnění reklamace dokládá i místo nákupu, cenu zboží a datum zakoupení, což prokáže nejlépe prodejním dokladem.


4.2. Spotřebitel při uplatnění reklamace obdrží Reklamační protokol, který bude obsahovat základní identifikační údaje o prodejci a spotřebiteli, popis předmětu reklamace a jejím důvodu, stav zboží při příjmu reklamace a prvotní vyjádření prodejce k reklamaci. O vyřízení reklamace bude Prodávající Kupujícího informovat.

ČL.5 LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

5.1 Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno do 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. 


5.2 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. 

5.3 Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

ČL.6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Kupující, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce zboží (dále jen „spotřebitelský spor“). 


6.2 V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 
Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 12. 2021.

V Praze dne 30. 11. 2021     

Jaromír Fic, Zdeněk Hnát
(členové správní rady)