Obchodní podmínky

1   Úvodní ustanovení
1.1

Tyto obchodní podmínky (dále obchodní podmínky“) společnosti HARFASPORT a. s., se sídlem Českomoravská 184/41, 190 00 Praha 9, IČO: 06905706, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 290756 (dále „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti a nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou – nejčastěji spotřebitelem (dále „kupující“) prostřednictvím internetovém obchodu provozovaného na internetové adrese www.harfasport.cz (dále „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále „webové rozhraní obchodu“).

1.2

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.3

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.  A jsou také volně přístupné na webovém rozhraní obchodu na adrese: www.harfasport.cz/obchodni-podminky/

1.5

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2   Uživatelský účet
2.1

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále „uživatelský účet“).

2.2

Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží má kupující povinnost uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu kupující při jakékoliv jejich změně aktualizuje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4

Kupující nemá právo umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek.

2.6

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3   Uzavření kupní smlouvy
3.1

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, v žádném případě se nejedná o návrh na uzavření smlouvy, a proto prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a odevzdáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a odevzdáním zboží uvedené v objednávce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3.4

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále „objednávka") obsahuje zejména informace o:

 a) Objednávaném zboží (počet, název, velikost, barva, cena). Objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu.

 b) Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu odevzdání (doručení) objednávaného zboží.

 c) Informace o nákladech spojených s odevzdáním zboží.

 d) Povinné informace z uživatelského účtu.

3.5

Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje, které uvedl. Kupujícímu je umožněno uvedené údaje měnit, a to vrácením se na předchozí kroky objednávky. Objednávku kupující dokončí kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“.

3.6

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále „elektronická adresa kupujícího“).

3.7

Prodávající má vždy právo v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to písemně či telefonicky.

3.8

Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky z důvodu:

 a) je-li objednané zboží vyprodané;

 b) je-li nemožné dodat objednané zboží do určitého termínu požadovaného kupujícím;

 c) má-li kupující u prodávajícího neuhrazené dluhy po splatnosti;

 d) kupující dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky; nebo

 e) chyby týkající se ceny, barvy, velikosti nebo popisů zboží.

3.9

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám. Výše nákladů se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem komunikačních prostředků na dálku.

3.10

Zkompletování zboží a příprava zboží k expedici probíhá v pracovních dnech. Nejpozději musí prodávající zkompletovat zboží a připravit jej k expedici do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4   Platební podmínky
4.1

Cenu zboží a případné náklady spojené s odevzdáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 a) v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího;

 b) v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou zaplacením dobírky v místě určeném kupujícím v objednávce;

 c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo: 115-8222230297/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále „účet prodávajícího“);

 d) bezhotovostně platební kartou přes on-line platební bránu Go Pay společnosti GOPAY s.r.o. (dále „platební brána“);

4.2

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.3

Společně s kupní cenou zaplatí kupující prodávajícímu také náklady spojené s balením a odevzdáním zboží (zejména dopravné). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a odevzdáním zboží.

4.4

V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby přes platební bránu je kupní cena splatná do 15 minut od uzavření kupní smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené musí být kupní cena zaplacena nejpozději při převzetí zboží kupujícím.

4.5

V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího uhradí kupující kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jímž je číslo objednávky. Povinnost kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6

Prodávající má právo, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. 3.7, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neuvede-li prodávající výslovně jinak.

4.8

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a přiloží jej v tištěné podobě k objednanému zboží.

4.9

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5   Přeprava a odevzdání zboží
5.1

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2

Prodávající, není-li smluveno jinak dle čl. 5.1, doručuje zboží následujícími způsoby:

a) zásilkou přepravní společnosti PPL. Průběh doručení zásilky se řídí obchodními podmínkami společnosti PPL přístupné na internetové adrese www.ppl.cz; nebo

b) zásilkou přepravní společnosti GLS. Průběh doručení zásilky se řídí obchodními podmínkami společnosti GLS přístupné na internetové adrese www.gls-group.eu; nebo

c) zásilkou přepravní společnosti DPD. Průběh doručení zásilky se řídí obchodními podmínkami společnosti GLS přístupné na internetové adrese www.dpd.cz; nebo

d) zásilkou přepravní společnosti InTime (WeDo). Průběh doručení zásilky se řídí obchodními podmínkami společnosti GLS přístupné na internetové adrese www.intime.cz; nebo

e) zásilkou přepravní společnosti Uloženka. Průběh doručení zásilky se řídí obchodními podmínkami společnosti Uloženka přístupné na internetové adrese www.ulozenka.cz; nebo

f) osobním převzetí zboží v provozovně prodávajícího.

5.3

Má-li prodávající podle kupní smlouvy povinnost odevzdat zásilku na místo určené kupujícím v objednávce, převezme kupující zásilku při jejím odevzdání.

5.4

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zásilku doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, uhradí kupující náklady spojené s opakovaným doručováním zásilky, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5

Při převzetí zásilky od přepravce zkontroluje kupující neporušenost obalů zásilky a v případě jakýkoliv závad toto neprodleně oznámí přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

5.6

Kupující má povinnost odevzdané zboží v zásilce prohlédnout, a to bez zbytečného odkladu. V případě zjevného poškození zboží má kupující povinnost nejpozději do 3 dnů, ode dne převzetí zásilky, písemně informovat prodávajícího o zjištěném poškození. Pozdější reklamace zjevného poškození budou prodávajícím zamítnuty.

6   Servis a stav odevzdaného zboží
6.1

Prodávající může použít balící materiál, který nemusí vzhledem či popisky odpovídat objednanému zboží.

6.2

Sjezdové a běžecké lyže jsou odevzdávány bez namontovaného a seřízeného vázání, není-li vázání namontované již z výroby.

 a) Kupující má možnost využít bezplatnou montáž a seřízení vázání při osobní návštěvě servisu v provozovně prodávajícího.

 b) Kupující musí využít k namontování a seřízení vázání odborného servisu. Neodborné provedení těchto servisních úkonů má vliv na práva z vadného plnění a případně prodávajícím převzatou záruku za jakost. Reklamace uplatněné po neodborném provedení servisních úkonů budou zamítnuty.

6.3

Jízdní kola před odevzdáním prodávající sestaví a provede základní seřízení.

 a) Těmito servisními úkony se může prodloužit doba zkompletování zboží a příprava zboží k expedici, avšak maximálně o 3 pracovní dny.

 b) Při odevzdání pomocí přepravní služby je jízdní kolo rozloženo do takového stavu, kdy je ho možné přepravit (obvykle jsou odmontovány pedály, přední kolo, sedlo a řídítka). Kupující musí využít k opětovnému sestavení jízdního kola odborného servisu a nechat si tuto skutečnost písemně potvrdit. Neodborné provedení těchto servisních úkonů má vliv práva z vadného plnění a případně prodávajícím převzatou záruku za jakost. Reklamace provedené po neodborném provedení servisních úkonů budou zamítnuty.

 c) Prodávající má právo odmítnout zaslat přepravní službou některé modely jízdních kol. Kupující je o této skutečnosti informován v nákupním košíku.

 d) Kupující má dále povinnost zajistit provedení pravidelné odborné prohlídky jízdního kola v odborném servisu, a to dle doporučených intervalů uvedených v předané dokumentaci k jízdnímu kolu.

 e) Pro případ následné reklamace si kupující nechá provedení odborné prohlídky písemně potvrdit. Prodávající nemá povinnosti z vadného plnění či z případně převzaté záruky za jakost v případě vady jízdního kola způsobené v důsledku nesplnění této povinnosti kupujícím.

 f) Kupující má možnost využít bezplatnou první prohlídku při osobní návštěvě servisu v provozovně prodávajícího.

7   Odstoupení od kupní smlouvy
7.1

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit

 a) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

 b) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 c) od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 d) a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.2

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

7.3

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím čl. 7.2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, jenž je společně s obchodními podmínkami přiložen ke kupní smlouvě, nebo je přístupný ke stažení na internetové adrese: www.harfasport.cz/data/documents/Odstoupeni_od_smlouvy.pdf. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího či elektronickou poštou na adresu .

7.4

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 vrátí prodávající všechny přijaté platby, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodejcem). Peněžní prostředky prodávající vrátí do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit peněžní prostředky kupujícímu jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

7.6

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.7

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Odpovědnost za snížení hodnoty má kupující v důsledku s nakládáním se zakoupeným zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7.8

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8  Práva z vadného plnění
8.1

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

8.2

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

8.3

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednali a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

 b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

 c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

 d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; nebo

 e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.4

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců ode dne převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.6

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží včetně všech informací a dokladů nezbytných k uplatnění reklamace (dále „uplatnění reklamace“).

8.7

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Smluvní strany se dohodly na zkrácení této doby na 12 měsíců při koupi již použitého zboží (dále „zákonná povinnost z vadného plnění“).

8.8

Při uplatnění práv z vadného plnění, je kupující povinen před zasláním zboží na adresu provozovny prodávajícího informovat prodávajícího o této skutečnosti elektronickou poštou na adresu . Prodávající do 1 pracovního dne kontaktuje kupujícího telefonicky či elektronickou poštou a poskytne kupujícímu potřebné informace jak postupovat.

8.9

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Kupující má povinnost se sám informovat o výsledku vyřízení reklamace; v případě, že tuto povinnost nesplní, pak ponese důsledky, které pro něj z jeho nečinnosti v tomto směru vyplynou.

8.10

Zákonná povinnost z vadného plnění, jakož i případně prodávajícím převzatá záruka za jakost, se nepoužije:

 a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

 b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

 c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím

 d) vyplývá-li to z povahy zboží (např. vypršení životnosti baterií tvořících součást nebo příslušenství zboží);

 e) na vady zboží způsobené poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci;

 f) na vady způsobené nevhodným užíváním zboží k účelům, pro které není zboží určeno;

 g) na vady způsobené neodbornými zásahy do konstrukce zboží;

 h) na vady způsobené zacházením odporující návodu k použití; nebo

 i) na vady způsobené skladováním zboží v nevhodných podmínkách.

8.11

Kupující má nároky z vadného plnění při nedostatku jakosti při převzetí zboží, nároky z vadného plnění v rámci zákonné povinnosti z vadného plnění, jakož i nároky z vadného plnění z případně prodávajícím převzaté záruky za jakost, a to v závislosti na povaze vady zboží (tj. zejména je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující nároky z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má kupující nároky z vadného plnění podle § 2107 občanského zákoníku a v dalších případech specifikovaných v § 2169 má kupující i další nároky z vadného plnění dle citovaného ustanovení občanského zákoníku).

8.12

Kupující sdělí prodávajícímu již při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo (nárok z vadného plnění) si zvolil.

8.13

Opakovaným výskytem vad se rozumí výskyt stejné vady zboží po jejích alespoň dvou předchozích opravách.

8.14

Větším počtem vad se rozumí situace, kdy se naráz vyskytnou tři vady zboží.

8.15

Kupujícímu, který má právo z vadného plnění, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva (zejména poštovné a balné).

8.16

Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani případně sjednaná záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

8.17

Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace.

8.18

Prodávající tímto informuje kupujícího, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (ČOI). Internetová stránka tohoto subjektu je na adrese: www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

8.19

Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

9   Další práva a povinnosti smluvních stran
9.1

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku užití webového rozhraní obchodu v rozporu s jejím určením.

10   Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
10.1

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

10.2

Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro vedení uživatelského účtu a také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

10.3

Kupující bere na vědomí, že má povinnost své osobní údaje () při registraci, () ve svém uživatelském účtu, () při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě, a že má povinnost bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

10.4

Kupující má povinnost uvést () při registraci, () ve svém uživatelském účtu, () při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • adresu,
  • telefon,
  • e-mail.
10.5

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

10.6

Prodávající nebude bez předchozího souhlasu kupujícího předávat osobní údaje třetím osobám. Výjimku tvoří pouze poskytnutí jména a příjmení, adresy a čísla telefonu přepravní společnosti, neboť je to nezbytné pro úspěšné doručení zboží.

10.7

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.8

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.9

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel dle čl. 10.5 provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; a/nebo

 b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.10

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, má prodávající povinnost mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.11

Vyslovení nesouhlasu se zasíláním informací a obchodních sdělení dle čl. 10.2 je kupujícímu umožněno v každé takto obdržené informaci.

10.12

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Nákup nelze bez ukládání cookies ve webovém rozhraní obchodu provést.

11     Doručení korespondence
11.1

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou je doručována kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.  Zprava se považuje za doručenou v okamžiku jejího přijetí na server příchozí pošty.

12    Závěrečná ustanovení
12.1

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2

Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

12.3

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

12.4

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a kupujícímu je k ní umožněn přístup.

12.5

Kontaktní údaje na prodávajícího a na všechny provozovny nalezne kupující na webovém rozhraní obchodu na adrese: www.harfasport.cz/prodejna